Luận

ngày là một shipper

viết cho một ngày mà ngoài nước đái ra thì chẳng cái gì cho mình một chút hơi ấm. hanoi tự dưng mấy bận nay quá lạnh, gió thổi vun vút. ngày mà mình một ngày nốc hai cốc cafe mà vẫn còn việc phải làm.

ban nãy đi đường mới nghĩ, chỉ hướng của mình sẽ là làm những gì mình thấy cảm động. có rất nhiều thứ làm mình thấy cảm động: sự giải phóng khỏi áp bức, sự tình cờ và bất ngờ, sự chân thật đến cực đoan, subtlety, tính sáng tạo, sự “lao động thuần thục” (từ của cô Giang).

 

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s