bất khả tri

nãy có ngồi định viết một bài quan điểm về mardi gras, nhưng viết dở chứng thấy mình chả biết đủ để mà viết. ai đó có thể bảo không bao giờ là đủ. ý kiến mình làm sao để vẫn thích đáng và thuyết phục là được. nhưng một việc đơn giản là admit rằng tôi không biết đủ, mình nghĩ đó cũng là một ý kiến thuyết phục được mình, tôi biết những gì tôi biết và những gì tôi không biết. ví dụ mình thấy cũng chả biết gì về lịch sử, văn hoá drag queen cả, hay là tình hình các bạn drag queen ở việt nam. mình phản ánh như thế nào được?

còn việc thể hiện quan điểm thì vẫn làm hằng ngày vô thức và ngu muội rồi, nếu chỉ để document lại những gì hằng ngày vẫn làm thì thừa. mình muốn sự viết là một sự học, và tư duy. chứ không chửi đổng, không ông ổng cực đoan một lần nữa những quan điểm của sự không biết.

mình cũng cần phải học thôi. đây thật là một thời điểm thích hợp, một bối cảnh thích hợp nữa.

###

starting with SOGIE?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s